Lista składa się z 1001 fraz

AVT-1452, Elektronika(1), Projekty AVT
MINIPROJEKTYWspólną cechą układów opisywanych w dziale „Miniprojekty” jest łatwość ich praktycznej realizacji. Zmontowanie układu nie za-biera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu kilkunastu minut.Układy z...

AVT2442, Elektronika(1), Projekty AVT
AutomatycznywyłącznikczasowyAutomat schodowy2442Do czego to służy?Urządzenie pełni funkcję automatu schodo−wego. Po naciśnięciu przycisku włączaoświetlenie. Następne przyciśnięcie – wyłą−cza. Włączone żarówki po określonym...

AVT1435, Elektronika, 1000-1999
M I N I P R O J E K T YStroboskop dyskotekowyStroboskop prezentowany w artykule generuje krótkie impulsy świetlne w szeroko regulowanym zakresie częstotliwości, o energii wystarczającej do oświetlenia małych sal.Uwaga! Układ pracuje pod bardzo niebezpiecznym...

AVT879, Elektronika, 0001-0999
Uniwersalna płytka projektowa dla procesorów AT89CX051 i AT90S2313P R O J E K T YUniwersalna płytkaprojektowa dlaprocesorów AT89CX051i AT90S2313AVT−879P³ytki prototypowe cieszy³ysiÍ zawsze duøymzainteresowaniem elektronikÛwhobbystÛw i...

AVT1253, Elektronika, 1000-1999
M I N I P R O J E K T YWspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznejrealizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu wystarcza zwykle kwadrans. Mogą to byćukłady stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej...

AVT513, Elektronika, 0001-0999
AVT513Zegar ze 100-letnim kalendarzem i dwukana³owym termometremNiewielki atrakcyjny zegar ze 100-letnim kalendarzem. Liczba dni jest automatycznie korygowana w zale¿noœci od bie¿¹cego miesi¹ca i roku. Dodatkowo uk³ad posiada wbudowan¹ funkcjê...

AVADEX BW 400 EC, etykiety środków ochrony roślin
1Producent: Monsanto Europe S.A., 270-272 Avenue de Ternvuren Loan B-1150, BelgiaImporter:Monsanto Polska Sp. z o.o., Budynek INTRACO XXIII piętro, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 530 72 00, fax.: (0-prefiks-22) 530 72 01,infolinia:...

AVT5187, Elektronika, 5000-5999
Audiofi lski wzmacniacz 200 WNie tak dawno publikowaliśmy serię wzmacniaczy audio na gotowych układach scalonych. Prezentowany w tym artykule projekt wzmacniacza wykonany jest całkowicie na tranzystorach oraz elementach dyskretnych, co umożliwia...

AVT1726, Elektronika(1), Projekty AVT
//-->MINIPROJEKTYGenerator dla sterownika silnika krokowegoPrezentowane urządzeniejest modułem generatoradla sterowników silnikówkrokowych AVT-1618 orazAVT-5358/1. Dzięki niemumożna sterować prędkościąobrotową i  kierunkiem...

AVRUSBaspPL, PCB, Programowanie, AVRUSBaspPL
//-->2011Programator AVR USBaspInstrukcja obsługi2011-12-19Programator AVR USBasp – Instrukcja obsługi2CONTENTS1. WSTĘP..............................................................................................................

AVT2550, Elektronika(1), Projekty AVT
++Projekty AVTa możeBig Bang?2 5 5 0Od redakcji:Tego artykułu nie wolno przeoczyć.To absolutnie największe wydarzeniena łamach EdW w 2001 roku. W roku2000 uczyliśmy się BASCOMa,a w tym roku naturalną tego konse−kwencją jest opracowanie...

AVT5034-2, Elektronika, 5000-5999
Uniwersalny przyrząd laboratoryjnyP R O J E K T YUniwersalny przyrządlaboratoryjny, część 2AVT−5034Zgodnie z†zapowiedzi¹sprzed miesi¹ca, koÒczymyopis budowy uniwersalnegoprzyrz¹du laboratoryjnego,ktÛry moøe spe³niaÊ...

AVT1724, Elektronika(1), Projekty AVT
//-->MINIPROJEKTYUniwersalny sterownik silników DCUkład L298 jest sterownikiem silników zawierającym dwa mostki H.Umożliwiasterowanie dwoma silnikami prądu stałego lub jednymbipolarnym, 4-przewodowym silnikiem krokowym. Najważniejszązaletą...

AVT2493, Elektronika, 2000-2999
2 4 9 3Sterownik(niekoniecznie)akwariowyDo budowy tego urz¹dzenia sk³oni³amnie ¿ona – zapalona akwarystka.Sterownik umo¿liwia utrzymanie sta-³ej, wczeœniej nastawionej temperatu-ry. Drug¹ przydatn¹ funkcj¹ jest stero-wanie oœwietleniem –...

AVT5041a, Elektronika, 5000-5999
AVT5041Termometr MIN-MAXUniwersalny modu³ termometru domowego. Uk³ad prezentuje bie¿¹c¹ temperaturê, dodatkowo rejestrowane i wyœwietlane s¹ wartoœci najwy¿sze i najni¿sze (na osobnych polach odczytowych). Rekomendacje: urz¹dzenie polecane...

AVT-5250, Elektronika(1), Projekty AVT
ProjektyAVT5250Dodatkowe materiały na CD i FTPKarta przekaźników z interfejsem EthernetAVt-5250 w ofercie AVt:AVT-5250A – płytka drukowanaSterowniki ethernetowe na dobre zagościły w  aplikacjach sterujących i  pomiarowych, gdyż są dobrą...

AVT5388, Elektronika(1), Projekty AVT
PROJEKTYProgramator AVR-ISP MKIIDo zapisu pamięci mikrokontrolerów AVR najczęściej są stosowane programatory z  interfejsem szeregowym ISP. Są one tanie i  nieskomplikowane. Jednak te programatory straciły swoją uniwersalność, ponieważ irma...

AVT-5126, Elektronika(1), Projekty AVT
iDom – System automatyki domowejPROJEKTYiDomSystem automatyki domowejAVT–5126Nie ma chyba takiego elektronika, czy to profesjonalisty czy tylko amatora, który w jakimś okresie swojej praktyki by nie myślał o zautomatyzowaniu własnego mieszkania....

AVT-980 cz2, Elektronika(1), Projekty AVT
PROJEKTYSterownik akwariowySterownik akwariowy, część 2AVT–980Słowo „sterownik” jest jednym z częściej pojawiających się w tytułach projektów zamieszczanych na łamach EP. Prezentowaliśmy już sterowniki motoryzacyjne, muzyczne, różne...

AVT3019, Elektronika, 3000-3999
„ 2 w 1 ” ,µP 3 0 1 9c z y l i e l e k t r o n i c z n a r u l e t k a k o s t k a d o g r yDo czego to s³u¿y?Opisany modu³ przeznaczony jest dla szero-kiej rzeszy mi³oœników ró¿nego rodzaju za-baw i gier, a w szczególnoœci maj¹cych ¿y³kêhazardzisty. Jak sama nazwa wskazuje „2 w...

AVR Praktyczne projekty, Elektronika
//-->T o m as z F ran cu zPraktyczne projektyrft. rt. rt. n. n. uj ę j i j m i u i u i>,AVRJT j r jr j r jP ro g ra m o w a n ie m ik ro k o n tro le ró w to nic tru d n e g o !C za s się o ly m p rz e k o n a ć !H elio nPoznaj m ikrokontrolery A V R z rodziny XM EG AN au cz się praktycznie program ow ać je w...

AVT3003, Elektronika, 3000-3999
Mikroprocesorowymiernikczęstotliwości100MHzChciałbym zaproponować Czytelnikom Elek−troniki dla Wszystkich budowę jednego z naj−bardziej użytecznych przyrządów laboratoryj−nych: miernika częstotliwości. Nie ma chybawśród Was nikogo,...

Strona 1 / 461 , 2, 3, 4, 5 ... 46